เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
4
 เมื่อวาน
9
 เดือนนี้
470
 เดือนที่ผ่านมา
674
 ปีนี้
1,144
 ปีที่ผ่านมา
76,825
   ทั้งหมด
174,278
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

 

ที่ปรึกษา

     อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)

     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

     ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

 

บรรณาธิการอำนวยการ

     คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ)

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ)

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร (อาจารย์ ดร.วินัย แสงแก้ว)

 

บรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

 

บรรณาธิการผู้ช่วย

     อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก

 

กองบรรณาธิการ

     ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล พรพรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธิ์ธาภรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อํ่าทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา

     นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ

     นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา

     นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง

     นายกานต์พนธ์ ชุมภู

     นางสาวนวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า

 

     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวารสารฯ

     คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารฯ