เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
63
 เมื่อวาน
28
 เดือนนี้
69
 เดือนที่ผ่านมา
1,298
 ปีนี้
23,800
 ปีที่ผ่านมา
13,529
   ทั้งหมด
45,116
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

 

ที่ปรึกษา

     ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

บรรณาธิการอำนวยการ

     คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ

 

บรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ

 

กองบรรณาธิการ

     ศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุญยเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ศาสตราจารย์ ดร. กมล เลิศรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     รองศาสตราจารย์ ดร. นพมณี โทปุญญานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร. นคเรศ รังควัต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร. ยศ บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล เศรษฐบุตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล พรพรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
     รองศาสตราจารย์ ดร. ชิติ ศรีตนทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

     อาจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน

     อาจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา

     อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก

     นางกนกพร นันทดี

     นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ

     นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา

     นางสาวปาณิศา วงค์ใส

     นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง

     นายกานต์พนธ์ ชุมพู

 

     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวารสารฯ

     คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารฯ