เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
3
 เมื่อวาน
9
 เดือนนี้
470
 เดือนที่ผ่านมา
674
 ปีนี้
1,144
 ปีที่ผ่านมา
76,825
   ทั้งหมด
174,278
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

ค้นหา บทความ

ลำดับ บทความ เอกสาร
1 พัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสมของลําไยพันธุ์ดอในจังหวัดเชียงใหม่

ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส และ ธีรนุช เจริญกิจ
2 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการปลูกทานตะวันที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ วีรพันธ์ กันแก้ว
3 ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ปภพ จี้รัตน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, พหล ศักดิ์คะทัศน์ และ สายสกุล ฟองมูล
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อภิเดช ชัยพิริยะกิจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปภพ จี้รัตน์, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และทวีชัย คําทวี
5 การสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

จุติพร อยู่คงธรรม, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปิยะ พละปัญญา, นภารัศมี เวชสิทธิ์นิรภัย และปภพ จี้รัตน์
6 อิทธิพลของนํ้ามะพร้าวและ BA ต่อการชักนําให้เกิดหน่อกล้วยนํ้าว้าพันธุ์มะลิอ่องในสภาพปลอดเชื้อ

พิกุล เดชพะละ, ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ และ วิบูล เป็นสุข
7 การประเมินสายพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วแดงหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ณรงค์ จันทร์โลหิต, วีรพันธ์ กันแก้ว, วิมล ปันสุภา, สัมพันธ์ ตาติวงค์ และ พุฒิสรรค์ เครือคํา
8 ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทําลายของแมลง ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ปัทมา หาญนอก, ภรนาลินท์ สิงหบํารุง, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และ วนาลี แก้วใจ
9 อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สาร ในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง

ณัชฐ์ธพงศ์ เพชรอำไพ และ ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
10 การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน

ชินพันธ์ ธนารุจ และ วิภาวี มีระหันนอก
11 Selection of Potato Trial Varieties in Northern Thailand

S. Chucheep, T. Duangyam, K. Faiupara and O. Wongmetha
12 ประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรป้องกันมด

ดวงกมล ส่างแก้ว, นนทลีย์ มูฮาหมัดสลาม และ ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
13 บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียมในกระบวนการชักนำ ให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง

นิลวรรณ นิ่มน้อย และ สิริวัฒน์ สาครวาสี
14 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

พนิดา สาลีอาจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคำ และ ปภพ จี้รัตน์
15 การเคลือบเมล็ดพันธุ์

จักรพงษ์ กางโสภา
16 การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดู

นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, และ บุรินทร์ พิชัยรัตน์
17 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล , พุฒิสรรค์ เครือคำ , ภรณ์ปวีร์ คำอุด , สุจิวรรณ โกติแพง , สุชาดา ปงกา , อารียา สุฤทธิ์ , ปภพ จี้รัตน์
18 Effects of organic compounds on micropropagation of strawberry ‘Pharachatan 80’

Sukalya Poothong, Naraporn Piamsuwanvara
19 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตายในการควบคุม ลูกนํ้ายุงลายบ้าน

ยุวดี สีนวนขำ, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
20 Relationship of ethylene production on climacteric behavior in guava (Psidium guajava L.) leaf disks

Tanyakan Seephueng, Ching-Chang Shiesh
21 ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอไรซ่าที่มีต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตมันฝรั่งหัวพันธุ์หลัก (G0) พันธุ์แอตแลนติก

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, โสพิศ อินขัติ, สิทธิโชค ปราระมียอง
22 ความต้องการรับการบริการวิชาการด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กนกพร นันทดี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, อภิชนา วงศ์วารเตชะ, ปภพ จี้รัตน์, ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล
23 ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะม่วง 20 สายพันธุ์

อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, วรรณอุษา ผาคำ
24 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการถ่ายทอดนวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง

พุฒิสรรค์ เครือคำ, ทวีชัย คำทวี, ปภพ จี้รัตน์
25 ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ตำรับแม่โจ้

อานัฐ ตันโช
26 พัฒนาการของดอกและผลต้นมหัศจรรย์ (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จินตนา สามารถ ณัฐพงศ์ หงส์ทอง และ ธีรนุช เจริญกิจ
27 ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ

รามิล จิระภิญโญ และ ประนอม ยังคำมั่น
28 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เฉลิมพันธุ์ บุตรตานนท์ พหล ศักดิ์คะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล
29 ผลของการจัดการปุ๋ยและการฉีดพ่นธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย

เจนจิรา หม่องอ้น ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น ปราณี ศิริพันธ์ และ อารมย์ จันทะสอน
30 การแยกกลุ่มสารอัลลีโลพาธิกจากใบอ้อยและฤทธิ์ยับยั้ง การงอกและการเจริญเติบโตต่อหญ้าข้าวนกและผักโขม

ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ และ ชนากานต์ พูนธนากิจ
31 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว จันทร์เพ็ญ แสนพรหม พิจิตร ศรีปินตา ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ และ สายชล โนสุวรรณ
32 การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ วินัย แสงแก้ว และ สายชล โนสุวรรณ
33 ผลของกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพดินในนาข้าวและผลผลิตข้าว พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

อนุรักษ์ เครือคำ
34 ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จักรพงษ์ กางโสภา, เบญจมัย เหมืองทอง, เพชรรัตน์ จี้เพชร, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์, พีรพันธ์ ทองเปลว
35 การทดสอบพันธุ์มะเดื่อฝรั่งบนที่สูง

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง
36 การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง, เกษม ทองขาว, อุทัย นพคุณวงศ์, มณทิรา ภูติวรนาถ, แสงมณี ชิงดวง
37 อิทธิพลของการเคลือบเมล็ดด้วย Captan และ Metalaxyl หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร
38 อิทธิพลของ BAP ต่อการเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์มันฝรั่ง ในระบบไฮโดรโพนิค

อรทัย วงค์เมธา, อนุภพ เผือกผ่อง, กิตติชัย แซ่ย่าง, อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์
39 ผลของอัตราปุ๋ยมูลวัวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ สารฟลาโวนอยด์ของต้นว่านพญากาสัก (Leea macrophylla Roxb. ex Hornem.)

ตันหยง เอมอยู่, วินัย แสงแก้ว
40 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี ทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ไชยสิทธิ์ พึ่งแสงจันทร์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, บุญชู ดำรงศักดิ์คีรี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, ปภพ จี้รัตน์
41 ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4

จักรพงษ์ กางโสภา วัลลิภา วิทยาพงษ์ เพชรรัตน์ จี้เพชร และ สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์
42 ผลของออกซินต่อการเกิดรากและอัตราการรอดของกิ่งชำมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คเจนัว

วีรภัทร ปั้นฉาย ดรุณี นาพรหม และ นพพร บุญปลอด
43 ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก

ธีรภาพ แก้วประดับ ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์ ศุภัครชา อภิรติกร ธีรพล ฆังคมณี และ วันดี สุขสะโร
44 การประเมินศักยภาพของปาล์มนํ้ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 อายุ 5 ปี ในพื้นที่นาร้าง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

ณัฐพล จันทร์สว่าง ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ประมวล หน่อสกูล ชมพูนุท บัวเผื่อน ธีรภาพ แก้วประดับ ประกิจ ทองคำ รุ่งรัตน์ แซ่หยาง และ ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์
45 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ กอบลาภ อารีศรีสม ภาวิณี อารีศรีสม วิกานดา ใหม่เฟย และ ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
46 การตรวจสอบเบื้องต้นลักษณะทางกายภาพของข้าวโพดปลูกในดิน ที่ประกอบด้วยกากกาแฟเหลือทิ้ง

ปัทมา หาญนอก ภารดี ธรรมาภิชัย และ กฤษฎา สารหงส์
47 พิษของสารสกัดหยาบผักคราดหัวแหวนต่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะตัวอ่อน

ศิริลักษณ์ ปานทุ่ง นวพรรษ เหลาทอน กีรติ ตันเรือน เรืองวุฒิ ชุติมา วิษณุ ธงไชย ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
48 ผลของ 1-Methycyclopropene ต่อการสุกของกล้วยนํ้าว้า

กัลยาภัสร์ ดำบัว เกศินี แสงศรีจันทร์ จันทกานต์ กล้าหาญ นพมาศ ชุมภูมี หัถยา คำจันทร์วงค์ อัยลดา เดือนไธสง และ ธีรนุช เจริญกิจ
49 ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)

จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, ดาวพระศุกร์ เอกชัยวีรกูล, ศราวดี แสนศรี, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
50 การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร่

จิตอาภา จิจุบาล, ไว อินต๊ะแก้ว, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, สนอง จรินทร
51 การประเมินปาล์มนํ้ามันพันธุ์การค้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ธีรภาพ แก้วประดับ, พรเลิศ เทพบุตร, ธีรพล ฆังคมณี
52 การศึกษาอิทธิพลของการควั่นกิ่งต่อการเสียบยอดมะคาเดเมีย

อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์
53 ผลของ IBA ต่อการทาบกิ่งมะคาเดเมีย พันธุ์เชียงใหม่ 700

อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์
54 การศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตลำไยนอกฤดู

นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, บุรินทร์ พิชัยรัตน์
55 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมัลเบอร์รี่ โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน ITS และ matK

ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์, กีรติ ตันเรือน, วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
56 ความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง

จันทร์เพ็ญ สะระ, ฉันทนา วิชรัตน์, ธีรนุช เจริญกิจ, แสงทอง พงษ์เจริญกิต
57 ผลของช่วงเวลาการกำจัดวัชพืชต่อชนิดของวัชพืชเด่นและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ภายใต้การเพาะปลูกแบบนาดำ

นริศ เนตรถาวร, เจนจิรา หม่องอ้น
58 การเปรียบเทียบใช้สารอินทรีย์เพื่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ไทยสกุลหวาย 2 ชนิดในสภาพปลอดเชื้อ

เบ็ญจา บำรุงเมือง, นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า
59 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรับการส่งเสริมปลูกผัก ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวั

วราภรณ์ สมป้อ, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปิยะ พละปัญญา, ปภพ จี้รัตน์
60 ระยะที่เหมาะสมของช่อดอกเพศเมียต่อการติดผลของต้นอินทผลัม

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, อาณัติ ดิษฐ์กระจัน
61 การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี

พิกุล ประวัติเมือง, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร, ทศพล มูลมณี
62 แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เอกพล ทองแก้ว, บัญชา สมบูรณ์สุข, อภิญญา รัตนไชย
63 Determination of The Optimum Concentration of Polyethylene Glycol 6000 for In-house Maize Seedling Screening System Against Osmotic Stress

Pattama Hannok, Kanyakon Ruangjam, Natthanun Chantamit, Nasma Donlaman, Kamolrat Boonmawat, Pischanan Lowantha
64 ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดูในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สามารถ ใจเตี้ย, สิวลี รัตนปัญญา, อรอนงค์ ต๊ะอ๊อด
65 ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร, อรัญญา สิงโสภา, นรารัตน์ ทาวงศ์, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์
66 การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ไร่เลื่อนลอยที่ต่างกัน ในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วิชญ์ภาส สังพาลี, ยุทธนันท์ พฤกษาพราว, ณัฐดนัย เรืองมาลัย, วัฒนา แสงคำ, สุธีระ เหิมฮึก
67 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลต่อคุณภาพผลมะเดื่อฝรั่ง

วีรภัทร ปั้นฉาย, นพพร บุญปลอด, ดรุณี นาพรหม
68 การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรี

อรณิชา ฮวบหิน, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันด์กุล, พรสิริ สืบพงษ์สังข์
69 ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

อาจรีย์ วันเมือง, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, แสงทิวา สุริยงค์
70 การผลิตและการตลาดแพะเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, กรรณิกา แซ่ลิ่ว
71 การยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ธนภูมิ เวียตตัน, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล
72 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิจ สิทธิวงค์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, พัชรินทร์ ครุฑเมือง
73 การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

กาญจน์กนก วิหาละ, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
74 ผลของ IBA ต่อการเกิดรากของหน่ออินทผลัม

สุมิตร วิลัยพร, ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, จารุฉัตร เขนยทิพย์
75 การเจริญเติบโตและพัฒนาของข้าวก่ำบางพระที่ปลูกภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน

อภิสิทธิ์ ชิตวณิช, รัตติกาล เสนน้อย, ประพฤติ พรมสมบูรณ์
76 Farmers’ Attitude on Tobacco Growing for Reducing Smog from Maize Stubble Burning, Mae Chaem District, Chiang Mai, Thailand

Jukkaphong Poung-ngamchuen, Tonglian Buwjoom
77 Effects of Different Processing Conditions on Physicochemical Properties, Bioactive Compounds and Sensory Acceptance of Betel Nut Tea

Unchalin Singkhum
78 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คานตาวัน พมลาชาบุด, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, ปิยะ พละปัญญา
79 ศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามหลักเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อัมพร ผาสุก, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล
80 การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้

ภาวิณี อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ณัฐชนก แก้วแทน, กอบลาภ อารีศรีสม
81 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดและอัตราส่วนของสารสกัดที่แตกต่างกัน ต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ในกระชายดำ

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ภาวิณี อารีศรีสม, กอบลาภ อารีศรีสม, วิกานดา ใหม่เฟย, วรภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
82 ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน

รักษ์สุดา คำดี, ธรรมธวัช แสงงาม, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ศิริสุดา บุตรเพชร, อาณัติ เฮงเจริญ, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
83 ผลของสารพาต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens ต่อการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus สาเหตุโรคราก

พันธ์ทิพย์ จุลวรรณโณ, อัจฉรา เพ็งหนู
84 ผลของการพอกเมล็ดด้วยเมทิลไฮดรอกซีเอทิล เซลลูโลส และ คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส ต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

เพชรรัตน์ จี้เพชร, จักรพงษ์ กางโสภา
85 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ธนพร ขจรผล, นเรศศักดิ์ เชื้อคนแข็ง, ชลธิรา แสงศิริ
86 ผลของปุ๋ยเคมีเคลือบด้วยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

ศาศวัต ชวนะศักดิ์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, อัญธิชา พรมเมืองคุก
87 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

น้ำผึ้ง แสงใส, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, จุฑามาศ ร่มแก้ว
88 การพัฒนาสูตรชาที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพืชอินทรีย์และการประเมินคุณภาพ

วุฒิพงค์ ครอบบัวบาน, วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
89 ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

อานุภาพ วรรณคนาพล, ดารชาต์ เทียมเมือง
90 การวิเคราะห์พื้นที่และวันปลูกของข้าวสาลีสายพันธุ์ดีเด่นที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย, สาธิต ปิ่นมณี, นงนุช ประดิษฐ์, สุรพล ใจวงศ์ษา, เนตรนภา อินสลุด
91 การระบุชนิดของสารกลุ่ม Cannabinoids และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกัญชงและกัญชา โดยโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร์

มัลลิกา จินดาซิงห์, สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
92 ปัจจัยการตัดแต่งกิ่งที่มีผลต่อการออกดอกและคุณภาพผลของมะเกี๋ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

กิติพงษ์ วุฒิญาณ, อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์, ศรายุทธ ตรีรัตน์, ตะวัน ฉัตรสูงเนิน, ปิยะพิศ ขอนแก่น
93 รูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่

ณัฐพนธ์ สกุลพงษ์, จักรพงษ์ พวงงามชื่น, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ
94 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Johnny Louangphan, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปิยะ พละปัญญา, กอบลาภ อารีศรีสม
95 การใช้ประโยชน์ ผลพลอย ได้จากโรงงานผลิตเอทานอลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ศิรประภา แก้วเรือง, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ทศพล พรพรหม
96 ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค

สามารถ ใจเตี้ย
97 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและปริมาณสารแคปไซซินในพริกพื้นเมืองที่มีศักยภาพของประเทศไทย

มณเทียน แสนดะหมื่น, สนธิชัย จันทร์เปรม, บุบผา คงสมัย
98 ผลของอาหารต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ

จุฑามาศ พิลาดี, ทองหลั่ง เพ็ดชมพู
99 ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว

ศิวดล แจ่มจำรัส, ณัฐพล ภู่ระหงษ์
100 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชญานิษฐ์ แสนราชา, พุฒิสรรค์ เครือคำ, นคเรศ รังควัต,กังสดาล กนกหงษ์
101 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

พงศกร กาวิชัย, สมคิด แก้วทิพย์, เฉลิมชัย ปัญญาดี, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
102 เจตคติในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิริภัทร วังซ้าย, จักรพงษ์ พวงงามชื่น, นคเรศ รังควัต, ปิยะ พละปัญญา
103 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลาวัณย์ อุ่นจัน, สายสกุล ฟองมูล, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ
104 ผลของสภาวะการอบต่อองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย

ภาวิณี อารีศรีสม, ธัชชพร พึ่งทัศน์, วีณา นิลวงศ์, กอบลาภ อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
105 การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงครามด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนเกษตร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนค

อนุรักษ์ เครือคำ, รัชชานนท์ ผงทอง, ภูวดล โดยดี, เบญจพร อุผา, วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร
106 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่

กริช สุริยะชัยพันธ์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สายสกุล ฟองมูล, สถาพร แสงสุโพธิ์
107 การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

จิรานุช ธัญญเจริญ, กังสดาล กนกหงส์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สายสกุล ฟองมูล
108 ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ธีราภรณ์ คำปลิว, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, วิชญ์ภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว, สุธีระ เหิมฮึก, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, วรุฒ ศิริวุฒิ, วาสนา วิรุญรัตน์
109 ปัจจัยที่มีผลต่ออินทรียวัตถุและคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย

ศุภธิดา อํ่าทอง, ชาคริต โชติอมรศักดิ์, บัณฑิต สมจิตร
110 การผลิตและการตลาดของเกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทยในจังหวัดพัทลุง

เสาวณีย์ เล็กบางพง, จตุรงค์ พรหมวิจิต, ปลายฟ้า สาครินทร์, ธนกฤต รัตนบุรี
111 เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ปวริศา นาคเพ็ง, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, รุจ ศิริสัญลักษณ์, จุฑาทิพย์ เฉลิมพล
112 การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ธวัชชัย ตาอินทร์, นิวัติ อนงค์รักษ์, ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์, ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
113 Proliferative and Differentiative Effects of Cannabidiol in Primary Human Osteoblasts

Natthaorn Thanai-nopparat, Anupong Makeudom, Sakornrat Khongkhunthian, Chayarop Supanchart, Suttichai Krisanaprakornkit, Pattanin Montreekachon
114 สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT)

ปรัชวนี พิบำรุง
115 ประสิทธิภาพของชีวมวลอัดเม็ดจากฟางข้าว รำข้าว และแกลบ ในการเป็นวัสดุปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค

รัชนี พุทธา, ทัศนีย์ สีเสนซุย, ศรัณพงษ์ บัณฑิตภักดิ์, สพล สมนาม, กาญจนา จอมสังข์
116 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระบบควบคุมภายในตามการปฏิบัติเกษตรที่ดีเหมาะสมแบบกลุ่มของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมโดยบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

จิตประภัสร์ คำมะนิด, นิวัฒน์ ขันโท, ไตรเทพ เจริญพานิชสันติ, ปัณฑริกา ชุ่มวงค์, นัฏฐพันธ์ โปงกันทา
117 ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และปริมาณสารเคอร์คิวมินของขมิ้นชัน

เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, ปัทมา หาญนอก, กิตติคุณ พระกระจ่าง
118 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา”

นริสรา กาวิวงศ์, วาสนา พิทักษ์พล, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, มนัส ทิตย์วรรณ
119 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus osteatus)

เจนจิรา นามี, เพ็น เสียะ
120 ผลของอุณหภูมิต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาใบหม่อนและการผลิตชาใบหม่อนผง

มาดีนา น้อยทับทิม วรรษมน วัฑฒนายน สิรินาถ ชูประจง ตัซนีม สมวงค์ และ วุฒิชัย ศรีช่วย
121 ผลของเทคนิคการผลิตรายการวีดิทัศน์ที่ใช้มุมกล้องที่แตกต่างกันต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปิยะ พละปัญญา และ ณฐิตากานต์ พยัคฆา
122 ผลของชนิดดาวเรืองและความเข้มข้นของสารละลายกรดจิบเบอเรลลิกในการเตรียมพร้อม เมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์

พิจิตรา แก้วสอน สุชานรี จันทร์ขวัญ นิตยา ชูเกาะ และ รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
123 ผลของปริมาณธาตุไนโตรเจนต่อผลผลิตและปริมาณสารพฤกษเคมีในฟ้าทะลายโจรที่ปลูกในดินทราย

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
124 การศึกษาสิ่งแปลกปลอมในข้าวสารของประเทศไทย

ขันทอง เพ็ชรนอก ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์ และ กนกวรรณ ตุ้นสกุล
125 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนแม่ขาน ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคาร ทองเจริญ พหล ศักดิ์คทัศน์ นคเรศ รังควัต และ พุฒิสรรค์ เครือคำ
126 การประเมินความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและคุณภาพผลผลิตของหม่อนผลพันธุ์ผสมเปิด

วัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว ชลธิรา แสงศิริ เนตรนภา อินสลุด และ ธนพร ขจรผล
127 อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากฟางข้าว

ชนากานต์ แย้มฎีกา ผานิตย์ นาขยัน สาวิกา กอนแสง ภาวิณี อารีศรีสม และ วีณา นิลวงศ์
128 ผลของธาตุเหล็ก ผงถ่านกัมมันต์ และวุ้น ต่อการเกิดใบเหลือง และการเจริญเติบโตของปทุมมาลูกผสม สายพันธุ์สีม่วง (Violet) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ

ธีรนิติ พวงกฤษ พัชรา ลาภประสานยิ่ง เฉลิมศรี ทองพึ่งสุข และ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
129 พัฒนาการของผล ดัชนีการเก็บเกี่ยว และปริมาณความร้อนสะสมของฝรั่งพันธุ์กิมจู แตงโม และนิโกร

จุฑามาศ ดำแก้ว และ ธีรนุช เจริญกิจ
130 ผลของความเร็วรอบในการเคลือบและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ธิดารัตน์ แก้วคำ จุฑามาศ เชื้อลิ้นฟ้า และ สุทธิดา กำเนิดทอง
131 ผลของปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยูรีเอส (NBPT) ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าว

เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ และ สาวิกา กอนแสง
132 โมเดลการส่งเสริมการปลูกผักในเมืองเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

เสาวรัจ นิลเนตร บำเพ็ญ เขียวหวาน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ ทิพวรรณ ลิมังกูร
133 ผลของการควบคุมความขุ่นต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกปลาดุกแอฟริกา

สราวุธ เย็นเอง และ อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์
134 การปฏิบัติการผลิตอาโวคาโดในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และหนองเขียว

พัชราวลี เขียวขำ นคเรศ รังควัต พุฒิสรรค์ เครือคำ และ วินัย วิริยะอลงกรณ์