เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
60
 เมื่อวาน
28
 เดือนนี้
69
 เดือนที่ผ่านมา
1,298
 ปีนี้
23,800
 ปีที่ผ่านมา
13,529
   ทั้งหมด
45,116
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

ค้นหา บทความ

ลำดับ บทความ เอกสาร
1 พัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสมของลําไยพันธุ์ดอในจังหวัดเชียงใหม่

ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส และ ธีรนุช เจริญกิจ
2 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการปลูกทานตะวันที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ วีรพันธ์ กันแก้ว
3 ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ปภพ จี้รัตน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, พหล ศักดิ์คะทัศน์ และ สายสกุล ฟองมูล
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อภิเดช ชัยพิริยะกิจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปภพ จี้รัตน์, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และทวีชัย คําทวี
5 การสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

จุติพร อยู่คงธรรม, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปิยะ พละปัญญา, นภารัศมี เวชสิทธิ์นิรภัย และปภพ จี้รัตน์
6 อิทธิพลของนํ้ามะพร้าวและ BA ต่อการชักนําให้เกิดหน่อกล้วยนํ้าว้าพันธุ์มะลิอ่องในสภาพปลอดเชื้อ

พิกุล เดชพะละ, ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ และ วิบูล เป็นสุข
7 การประเมินสายพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วแดงหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ณรงค์ จันทร์โลหิต, วีรพันธ์ กันแก้ว, วิมล ปันสุภา, สัมพันธ์ ตาติวงค์ และ พุฒิสรรค์ เครือคํา
8 ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทําลายของแมลง ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ปัทมา หาญนอก, ภรนาลินท์ สิงหบํารุง, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และ วนาลี แก้วใจ
9 อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สาร ในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง

ณัชฐ์ธพงศ์ เพชรอำไพ และ ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
10 การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน

ชินพันธ์ ธนารุจ และ วิภาวี มีระหันนอก
11 Selection of Potato Trial Varieties in Northern Thailand

S. Chucheep, T. Duangyam, K. Faiupara and O. Wongmetha
12 ประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรป้องกันมด

ดวงกมล ส่างแก้ว, นนทลีย์ มูฮาหมัดสลาม และ ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
13 บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียมในกระบวนการชักนำ ให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง

นิลวรรณ นิ่มน้อย และ สิริวัฒน์ สาครวาสี
14 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

พนิดา สาลีอาจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคำ และ ปภพ จี้รัตน์
15 การเคลือบเมล็ดพันธุ์

จักรพงษ์ กางโสภา
16 การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดู

นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, และ บุรินทร์ พิชัยรัตน์
17 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล , พุฒิสรรค์ เครือคำ , ภรณ์ปวีร์ คำอุด , สุจิวรรณ โกติแพง , สุชาดา ปงกา , อารียา สุฤทธิ์ , ปภพ จี้รัตน์
18 Effects of organic compounds on micropropagation of strawberry ‘Pharachatan 80’

Sukalya Poothong, Naraporn Piamsuwanvara
19 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตายในการควบคุม ลูกนํ้ายุงลายบ้าน

ยุวดี สีนวนขำ, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
20 Relationship of ethylene production on climacteric behavior in guava (Psidium guajava L.) leaf disks

Tanyakan Seephueng, Ching-Chang Shiesh
21 ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอไรซ่าที่มีต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตมันฝรั่งหัวพันธุ์หลัก (G0) พันธุ์แอตแลนติก

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, โสพิศ อินขัติ, สิทธิโชค ปราระมียอง
22 ความต้องการรับการบริการวิชาการด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กนกพร นันทดี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, อภิชนา วงศ์วารเตชะ, ปภพ จี้รัตน์, ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล
23 ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะม่วง 20 สายพันธุ์

อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, วรรณอุษา ผาคำ
24 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการถ่ายทอดนวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง

พุฒิสรรค์ เครือคำ, ทวีชัย คำทวี, ปภพ จี้รัตน์
25 ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ตำรับแม่โจ้

อานัฐ ตันโช
26 พัฒนาการของดอกและผลต้นมหัศจรรย์ (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จินตนา สามารถ ณัฐพงศ์ หงส์ทอง และ ธีรนุช เจริญกิจ
27 ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ

รามิล จิระภิญโญ และ ประนอม ยังคำมั่น
28 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เฉลิมพันธุ์ บุตรตานนท์ พหล ศักดิ์คะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล
29 ผลของการจัดการปุ๋ยและการฉีดพ่นธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย

เจนจิรา หม่องอ้น ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น ปราณี ศิริพันธ์ และ อารมย์ จันทะสอน
30 การแยกกลุ่มสารอัลลีโลพาธิกจากใบอ้อยและฤทธิ์ยับยั้ง การงอกและการเจริญเติบโตต่อหญ้าข้าวนกและผักโขม

ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ และ ชนากานต์ พูนธนากิจ
31 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว จันทร์เพ็ญ แสนพรหม พิจิตร ศรีปินตา ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ และ สายชล โนสุวรรณ
32 การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ วินัย แสงแก้ว และ สายชล โนสุวรรณ
33 ผลของกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพดินในนาข้าวและผลผลิตข้าว พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

อนุรักษ์ เครือคำ
34 ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จักรพงษ์ กางโสภา, เบญจมัย เหมืองทอง, เพชรรัตน์ จี้เพชร, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์, พีรพันธ์ ทองเปลว
35 การทดสอบพันธุ์มะเดื่อฝรั่งบนที่สูง

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง
36 การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง, เกษม ทองขาว, อุทัย นพคุณวงศ์, มณทิรา ภูติวรนาถ, แสงมณี ชิงดวง
37 อิทธิพลของการเคลือบเมล็ดด้วย Captan และ Metalaxyl หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร
38 อิทธิพลของ BAP ต่อการเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์มันฝรั่ง ในระบบไฮโดรโพนิค

อรทัย วงค์เมธา, อนุภพ เผือกผ่อง, กิตติชัย แซ่ย่าง, อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์
39 ผลของอัตราปุ๋ยมูลวัวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ สารฟลาโวนอยด์ของต้นว่านพญากาสัก (Leea macrophylla Roxb. ex Hornem.)

ตันหยง เอมอยู่, วินัย แสงแก้ว
40 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี ทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ไชยสิทธิ์ พึ่งแสงจันทร์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, บุญชู ดำรงศักดิ์คีรี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, ปภพ จี้รัตน์
41 ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4

จักรพงษ์ กางโสภา วัลลิภา วิทยาพงษ์ เพชรรัตน์ จี้เพชร และ สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์
42 ผลของออกซินต่อการเกิดรากและอัตราการรอดของกิ่งชำมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คเจนัว

วีรภัทร ปั้นฉาย ดรุณี นาพรหม และ นพพร บุญปลอด
43 ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก

ธีรภาพ แก้วประดับ ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์ ศุภัครชา อภิรติกร ธีรพล ฆังคมณี และ วันดี สุขสะโร
44 การประเมินศักยภาพของปาล์มนํ้ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 อายุ 5 ปี ในพื้นที่นาร้าง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

ณัฐพล จันทร์สว่าง ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ประมวล หน่อสกูล ชมพูนุท บัวเผื่อน ธีรภาพ แก้วประดับ ประกิจ ทองคำ รุ่งรัตน์ แซ่หยาง และ ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์
45 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ กอบลาภ อารีศรีสม ภาวิณี อารีศรีสม วิกานดา ใหม่เฟย และ ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
46 การตรวจสอบเบื้องต้นลักษณะทางกายภาพของข้าวโพดปลูกในดิน ที่ประกอบด้วยกากกาแฟเหลือทิ้ง

ปัทมา หาญนอก ภารดี ธรรมาภิชัย และ กฤษฎา สารหงส์
47 พิษของสารสกัดหยาบผักคราดหัวแหวนต่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะตัวอ่อน

ศิริลักษณ์ ปานทุ่ง นวพรรษ เหลาทอน กีรติ ตันเรือน เรืองวุฒิ ชุติมา วิษณุ ธงไชย ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
48 ผลของ 1-Methycyclopropene ต่อการสุกของกล้วยนํ้าว้า

กัลยาภัสร์ ดำบัว เกศินี แสงศรีจันทร์ จันทกานต์ กล้าหาญ นพมาศ ชุมภูมี หัถยา คำจันทร์วงค์ อัยลดา เดือนไธสง และ ธีรนุช เจริญกิจ
49 ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)

จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, ดาวพระศุกร์ เอกชัยวีรกูล, ศราวดี แสนศรี, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
50 การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร่

จิตอาภา จิจุบาล, ไว อินต๊ะแก้ว, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, สนอง จรินทร
51 การประเมินปาล์มนํ้ามันพันธุ์การค้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ธีรภาพ แก้วประดับ, พรเลิศ เทพบุตร, ธีรพล ฆังคมณี
52 การศึกษาอิทธิพลของการควั่นกิ่งต่อการเสียบยอดมะคาเดเมีย

อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์
53 ผลของ IBA ต่อการทาบกิ่งมะคาเดเมีย พันธุ์เชียงใหม่ 700

อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์
54 การศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตลำไยนอกฤดู

นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, บุรินทร์ พิชัยรัตน์
55 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมัลเบอร์รี่ โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน ITS และ matK

ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์, กีรติ ตันเรือน, วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
56 ความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง

จันทร์เพ็ญ สะระ, ฉันทนา วิชรัตน์, ธีรนุช เจริญกิจ, แสงทอง พงษ์เจริญกิต
57 ผลของช่วงเวลาการกำจัดวัชพืชต่อชนิดของวัชพืชเด่นและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ภายใต้การเพาะปลูกแบบนาดำ

นริศ เนตรถาวร, เจนจิรา หม่องอ้น
58 การเปรียบเทียบใช้สารอินทรีย์เพื่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ไทยสกุลหวาย 2 ชนิดในสภาพปลอดเชื้อ

เบ็ญจา บำรุงเมือง, นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า
59 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรับการส่งเสริมปลูกผัก ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวั

วราภรณ์ สมป้อ, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปิยะ พละปัญญา, ปภพ จี้รัตน์
60 ระยะที่เหมาะสมของช่อดอกเพศเมียต่อการติดผลของต้นอินทผลัม

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, อาณัติ ดิษฐ์กระจัน
61 การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี

พิกุล ประวัติเมือง, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร, ทศพล มูลมณี
62 แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เอกพล ทองแก้ว, บัญชา สมบูรณ์สุข, อภิญญา รัตนไชย
63 Determination of The Optimum Concentration of Polyethylene Glycol 6000 for In-house Maize Seedling Screening System Against Osmotic Stress

Pattama Hannok, Kanyakon Ruangjam, Natthanun Chantamit, Nasma Donlaman, Kamolrat Boonmawat, Pischanan Lowantha
64 ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดูในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สามารถ ใจเตี้ย, สิวลี รัตนปัญญา, อรอนงค์ ต๊ะอ๊อด