เมนู

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
35
 เมื่อวาน
218
 เดือนนี้
2,638
 เดือนที่ผ่านมา
3,602
 ปีนี้
9,614
 ปีที่ผ่านมา
7,175
   ทั้งหมด
17,401
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

ค้นหา บทความ

ลำดับ บทความ เอกสาร
1 พัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสมของลําไยพันธุ์ดอในจังหวัดเชียงใหม่

ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส และ ธีรนุช เจริญกิจ
2 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการปลูกทานตะวันที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ วีรพันธ์ กันแก้ว
3 ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ปภพ จี้รัตน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, พหล ศักดิ์คะทัศน์ และ สายสกุล ฟองมูล
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อภิเดช ชัยพิริยะกิจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปภพ จี้รัตน์, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และทวีชัย คําทวี
5 การสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

จุติพร อยู่คงธรรม, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปิยะ พละปัญญา, นภารัศมี เวชสิทธิ์นิรภัย และปภพ จี้รัตน์
6 อิทธิพลของนํ้ามะพร้าวและ BA ต่อการชักนําให้เกิดหน่อกล้วยนํ้าว้าพันธุ์มะลิอ่องในสภาพปลอดเชื้อ

พิกุล เดชพะละ, ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ และ วิบูล เป็นสุข
7 การประเมินสายพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วแดงหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ณรงค์ จันทร์โลหิต, วีรพันธ์ กันแก้ว, วิมล ปันสุภา, สัมพันธ์ ตาติวงค์ และ พุฒิสรรค์ เครือคํา
8 ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทําลายของแมลง ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ปัทมา หาญนอก, ภรนาลินท์ สิงหบํารุง, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และ วนาลี แก้วใจ
9 อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สาร ในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง

ณัชฐ์ธพงศ์ เพชรอำไพ และ ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
10 การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน

ชินพันธ์ ธนารุจ และ วิภาวี มีระหันนอก
11 Selection of Potato Trial Varieties in Northern Thailand

S. Chucheep, T. Duangyam, K. Faiupara and O. Wongmetha
12 ประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรป้องกันมด

ดวงกมล ส่างแก้ว, นนทลีย์ มูฮาหมัดสลาม และ ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
13 บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียมในกระบวนการชักนำ ให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง

นิลวรรณ นิ่มน้อย และ สิริวัฒน์ สาครวาสี
14 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

พนิดา สาลีอาจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคำ และ ปภพ จี้รัตน์
15 การเคลือบเมล็ดพันธุ์

จักรพงษ์ กางโสภา
16 การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดู

นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, และ บุรินทร์ พิชัยรัตน์
17 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล , พุฒิสรรค์ เครือคำ , ภรณ์ปวีร์ คำอุด , สุจิวรรณ โกติแพง , สุชาดา ปงกา , อารียา สุฤทธิ์ , ปภพ จี้รัตน์
18 Effects of organic compounds on micropropagation of strawberry ‘Pharachatan 80’

Sukalya Poothong, Naraporn Piamsuwanvara
19 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตายในการควบคุม ลูกนํ้ายุงลายบ้าน

ยุวดี สีนวนขำ, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
20 Relationship of ethylene production on climacteric behavior in guava (Psidium guajava L.) leaf disks

Tanyakan Seephueng, Ching-Chang Shiesh
21 ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอไรซ่าที่มีต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตมันฝรั่งหัวพันธุ์หลัก (G0) พันธุ์แอตแลนติก

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, โสพิศ อินขัติ, สิทธิโชค ปราระมียอง
22 ความต้องการรับการบริการวิชาการด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กนกพร นันทดี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, อภิชนา วงศ์วารเตชะ, ปภพ จี้รัตน์, ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล
23 ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะม่วง 20 สายพันธุ์

อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, วรรณอุษา ผาคำ
24 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการถ่ายทอดนวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง

พุฒิสรรค์ เครือคำ, ทวีชัย คำทวี, ปภพ จี้รัตน์
25 ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ตำรับแม่โจ้

อานัฐ ตันโช
26 พัฒนาการของดอกและผลต้นมหัศจรรย์ (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จินตนา สามารถ ณัฐพงศ์ หงส์ทอง และ ธีรนุช เจริญกิจ
27 ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ

รามิล จิระภิญโญ และ ประนอม ยังคำมั่น
28 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เฉลิมพันธุ์ บุตรตานนท์ พหล ศักดิ์คะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล
29 ผลของการจัดการปุ๋ยและการฉีดพ่นธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย

เจนจิรา หม่องอ้น ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น ปราณี ศิริพันธ์ และ อารมย์ จันทะสอน
30 การแยกกลุ่มสารอัลลีโลพาธิกจากใบอ้อยและฤทธิ์ยับยั้ง การงอกและการเจริญเติบโตต่อหญ้าข้าวนกและผักโขม

ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ และ ชนากานต์ พูนธนากิจ
31 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว จันทร์เพ็ญ แสนพรหม พิจิตร ศรีปินตา ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ และ สายชล โนสุวรรณ
32 การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ วินัย แสงแก้ว และ สายชล โนสุวรรณ