เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
10
 เมื่อวาน
9
 เดือนนี้
470
 เดือนที่ผ่านมา
674
 ปีนี้
1,144
 ปีที่ผ่านมา
76,825
   ทั้งหมด
174,278
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

ประวัติความเป็นมา

     วารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP) เป็นวารสารวิชาการน้องใหม่ ถือกำเนิดในเดือนมกราคม ปี 2562 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562) ซึ่งในขณะนั้นมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ เป็นคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้มีคำสั่งที่ 114/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP) มี รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ เป็นประธานคณะทำงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ เป็นรองประธานคณะทำงาน มีคณะทำงานต่างๆ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ อาจารย์ ดร. ผานิต นาขยัน อาจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา นางสาวปาณิศา วงค์ใส นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง และมี อาจารย์ ดร. ประนอม ยังคำมั่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นางกนกพร นันทดี และนางอภิชนา วงศ์วารเตชะ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

     คณะทำงานได้มีการดำเนินงานและประสานงานจนสามารถแต่งตั้งกองบรรณาธิการชุดแรก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ เป็นบรรณาธิการวารสารคนแรก มีที่ตั้งสำนักงานของ วารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP) อยู่ที่ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน