เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
17
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol. 1 Issue 1

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. พัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสมของลําไยพันธุ์ดอในจังหวัดเชียงใหม่
         ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส และ ธีรนุช เจริญกิจ

     2. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการปลูกทานตะวันที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ วีรพันธ์ กันแก้ว

     3. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
         ปภพ จี้รัตน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, พหล ศักดิ์คะทัศน์ และ สายสกุล ฟองมูล

     4. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
         อภิเดช ชัยพิริยะกิจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปภพ จี้รัตน์, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และทวีชัย คําทวี

     5. การสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
         จุติพร อยู่คงธรรม, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคํา, ปิยะ พละปัญญา, นภารัศมี เวชสิทธิ์นิรภัย และปภพ จี้รัตน์

     6. อิทธิพลของนํ้ามะพร้าวและ BA ต่อการชักนําให้เกิดหน่อกล้วยนํ้าว้าพันธุ์มะลิอ่องในสภาพปลอดเชื้อ
         พิกุล เดชพะละ, ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ และ วิบูล เป็นสุข

     7. การประเมินสายพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วแดงหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
         ณรงค์ จันทร์โลหิต, วีรพันธ์ กันแก้ว, วิมล ปันสุภา, สัมพันธ์ ตาติวงค์ และ พุฒิสรรค์ เครือคํา

     8. ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทําลายของแมลง ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
         ปัทมา หาญนอก, ภรนาลินท์ สิงหบํารุง, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และ วนาลี แก้วใจ

 

ผู้เข้าชม : 926 ท่าน