เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
20
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol. 3 Issue 2

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท
         จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร, อรัญญา สิงโสภา, นรารัตน์ ทาวงศ์, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์

     2. การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ไร่เลื่อนลอยที่ต่างกัน ในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
         วิชญ์ภาส สังพาลี, ยุทธนันท์ พฤกษาพราว, ณัฐดนัย เรืองมาลัย, วัฒนา แสงคำ, สุธีระ เหิมฮึก

     3. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลต่อคุณภาพผลมะเดื่อฝรั่ง
         วีรภัทร ปั้นฉาย, นพพร บุญปลอด, ดรุณี นาพรหม

     4. การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรี
         อรณิชา ฮวบหิน, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันด์กุล, พรสิริ สืบพงษ์สังข์

     5. ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
         อาจรีย์ วันเมือง, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, แสงทิวา สุริยงค์

     6. การผลิตและการตลาดแพะเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
         ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, กรรณิกา แซ่ลิ่ว

     7. การยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
         ธนภูมิ เวียตตัน, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล

     8. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
         ศุภกิจ สิทธิวงค์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, พัชรินทร์ ครุฑเมือง

     9. การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
         กาญจน์กนก วิหาละ, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ

     10. ผลของ IBA ต่อการเกิดรากของหน่ออินทผลัม
         สุมิตร วิลัยพร, ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, จารุฉัตร เขนยทิพย์

 

ผู้เข้าชม : 667 ท่าน