เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
12
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol 4 Issue 1

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. การเจริญเติบโตและพัฒนาของข้าวก่ำบางพระที่ปลูกภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน
         อภิสิทธิ์ ชิตวณิช, รัตติกาล เสนน้อย, ประพฤติ พรมสมบูรณ์

     2. Farmers’ Attitude on Tobacco Growing for Reducing Smog from Maize Stubble Burning, Mae Chaem District, Chiang Mai, Thailand
         Jukkaphong Poung-ngamchuen, Tonglian Buwjoom

     3. Effects of Different Processing Conditions on Physicochemical Properties, Bioactive Compounds and Sensory Acceptance of Betel Nut Tea
         Unchalin Singkhum

     4. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
         คานตาวัน พมลาชาบุด, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, ปิยะ พละปัญญา

     5. ศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามหลักเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
         อัมพร ผาสุก, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล

     6. การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้
         ภาวิณี อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ณัฐชนก แก้วแทน, กอบลาภ อารีศรีสม

     7. การเปรียบเทียบวิธีการสกัดและอัตราส่วนของสารสกัดที่แตกต่างกัน ต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ในกระชายดำ
         นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ภาวิณี อารีศรีสม, กอบลาภ อารีศรีสม, วิกานดา ใหม่เฟย, วรภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

     8. ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน
         รักษ์สุดา คำดี, ธรรมธวัช แสงงาม, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ศิริสุดา บุตรเพชร, อาณัติ เฮงเจริญ, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

     9. ผลของสารพาต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens ต่อการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus สาเหตุโรคราก
         พันธ์ทิพย์ จุลวรรณโณ, อัจฉรา เพ็งหนู

     10. ผลของการพอกเมล็ดด้วยเมทิลไฮดรอกซีเอทิล เซลลูโลส และ คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส ต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
         เพชรรัตน์ จี้เพชร, จักรพงษ์ กางโสภา

 

ผู้เข้าชม : 555 ท่าน