เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
16
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol 4 Issue 3

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. การใช้ประโยชน์ ผลพลอย ได้จากโรงงานผลิตเอทานอลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
         ศิรประภา แก้วเรือง, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ทศพล พรพรหม

     2. ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค
         สามารถ ใจเตี้ย

     3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและปริมาณสารแคปไซซินในพริกพื้นเมืองที่มีศักยภาพของประเทศไทย
         มณเทียน แสนดะหมื่น, สนธิชัย จันทร์เปรม, บุบผา คงสมัย

     4. ผลของอาหารต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ
         จุฑามาศ พิลาดี, ทองหลั่ง เพ็ดชมพู

     5. ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว
         ศิวดล แจ่มจำรัส, ณัฐพล ภู่ระหงษ์

     6. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
         ชญานิษฐ์ แสนราชา, พุฒิสรรค์ เครือคำ, นคเรศ รังควัต,กังสดาล กนกหงษ์

     7. การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
         พงศกร กาวิชัย, สมคิด แก้วทิพย์, เฉลิมชัย ปัญญาดี, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

     8. เจตคติในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         สิริภัทร วังซ้าย, จักรพงษ์ พวงงามชื่น, นคเรศ รังควัต, ปิยะ พละปัญญา

     9. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
         ลาวัณย์ อุ่นจัน, สายสกุล ฟองมูล, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ

     10. ผลของสภาวะการอบต่อองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย
         ภาวิณี อารีศรีสม, ธัชชพร พึ่งทัศน์, วีณา นิลวงศ์, กอบลาภ อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์

 

ผู้เข้าชม : 393 ท่าน