เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
11
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol 5 Issue 1

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงครามด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนเกษตร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนค
         อนุรักษ์ เครือคำ, รัชชานนท์ ผงทอง, ภูวดล โดยดี, เบญจพร อุผา, วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

     2. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
         กริช สุริยะชัยพันธ์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สายสกุล ฟองมูล, สถาพร แสงสุโพธิ์

     3. การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
         จิรานุช ธัญญเจริญ, กังสดาล กนกหงส์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สายสกุล ฟองมูล

     4. ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
         ธีราภรณ์ คำปลิว, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, วิชญ์ภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว, สุธีระ เหิมฮึก, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, วรุฒ ศิริวุฒิ, วาสนา วิรุญรัตน์

     5. ปัจจัยที่มีผลต่ออินทรียวัตถุและคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย
         ศุภธิดา อํ่าทอง, ชาคริต โชติอมรศักดิ์, บัณฑิต สมจิตร

     6. การผลิตและการตลาดของเกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทยในจังหวัดพัทลุง
         เสาวณีย์ เล็กบางพง, จตุรงค์ พรหมวิจิต, ปลายฟ้า สาครินทร์, ธนกฤต รัตนบุรี

     7. เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
         ปวริศา นาคเพ็ง, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, รุจ ศิริสัญลักษณ์, จุฑาทิพย์ เฉลิมพล

     8. การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
         ธวัชชัย ตาอินทร์, นิวัติ อนงค์รักษ์, ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์, ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ

     9. Proliferative and Differentiative Effects of Cannabidiol in Primary Human Osteoblasts
         Natthaorn Thanai-nopparat, Anupong Makeudom, Sakornrat Khongkhunthian, Chayarop Supanchart, Suttichai Krisanaprakornkit, Pattanin Montreekachon

     10. สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT)
         ปรัชวนี พิบำรุง

     11. ประสิทธิภาพของชีวมวลอัดเม็ดจากฟางข้าว รำข้าว และแกลบ ในการเป็นวัสดุปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค
         รัชนี พุทธา, ทัศนีย์ สีเสนซุย, ศรัณพงษ์ บัณฑิตภักดิ์, สพล สมนาม, กาญจนา จอมสังข์

     12. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระบบควบคุมภายในตามการปฏิบัติเกษตรที่ดีเหมาะสมแบบกลุ่มของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมโดยบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
         จิตประภัสร์ คำมะนิด, นิวัฒน์ ขันโท, ไตรเทพ เจริญพานิชสันติ, ปัณฑริกา ชุ่มวงค์, นัฏฐพันธ์ โปงกันทา

     13. ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และปริมาณสารเคอร์คิวมินของขมิ้นชัน
         เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, ปัทมา หาญนอก, กิตติคุณ พระกระจ่าง

     14. กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา”
         นริสรา กาวิวงศ์, วาสนา พิทักษ์พล, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, มนัส ทิตย์วรรณ

     15. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus osteatus)
         เจนจิรา นามี, เพ็น เสียะ

 

ผู้เข้าชม : 273 ท่าน