เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
21
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol 5 Issue 2

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. ผลของอุณหภูมิต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาใบหม่อนและการผลิตชาใบหม่อนผง
         มาดีนา น้อยทับทิม วรรษมน วัฑฒนายน สิรินาถ ชูประจง ตัซนีม สมวงค์ และ วุฒิชัย ศรีช่วย

     2. ผลของเทคนิคการผลิตรายการวีดิทัศน์ที่ใช้มุมกล้องที่แตกต่างกันต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
         ปิยะ พละปัญญา และ ณฐิตากานต์ พยัคฆา

     3. ผลของชนิดดาวเรืองและความเข้มข้นของสารละลายกรดจิบเบอเรลลิกในการเตรียมพร้อม เมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
         พิจิตรา แก้วสอน สุชานรี จันทร์ขวัญ นิตยา ชูเกาะ และ รักศักดิ์ เสริมศักดิ์

     4. ผลของปริมาณธาตุไนโตรเจนต่อผลผลิตและปริมาณสารพฤกษเคมีในฟ้าทะลายโจรที่ปลูกในดินทราย
         ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

     5. การศึกษาสิ่งแปลกปลอมในข้าวสารของประเทศไทย
         ขันทอง เพ็ชรนอก ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์ และ กนกวรรณ ตุ้นสกุล

     6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนแม่ขาน ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
         ธนาคาร ทองเจริญ พหล ศักดิ์คทัศน์ นคเรศ รังควัต และ พุฒิสรรค์ เครือคำ

     7. การประเมินความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและคุณภาพผลผลิตของหม่อนผลพันธุ์ผสมเปิด
         วัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว ชลธิรา แสงศิริ เนตรนภา อินสลุด และ ธนพร ขจรผล

     8. อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากฟางข้าว
         ชนากานต์ แย้มฎีกา ผานิตย์ นาขยัน สาวิกา กอนแสง ภาวิณี อารีศรีสม และ วีณา นิลวงศ์

     9. ผลของธาตุเหล็ก ผงถ่านกัมมันต์ และวุ้น ต่อการเกิดใบเหลือง และการเจริญเติบโตของปทุมมาลูกผสม สายพันธุ์สีม่วง (Violet) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
         ธีรนิติ พวงกฤษ พัชรา ลาภประสานยิ่ง เฉลิมศรี ทองพึ่งสุข และ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

     10. พัฒนาการของผล ดัชนีการเก็บเกี่ยว และปริมาณความร้อนสะสมของฝรั่งพันธุ์กิมจู แตงโม และนิโกร
         จุฑามาศ ดำแก้ว และ ธีรนุช เจริญกิจ

     11. ผลของความเร็วรอบในการเคลือบและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
         ธิดารัตน์ แก้วคำ จุฑามาศ เชื้อลิ้นฟ้า และ สุทธิดา กำเนิดทอง

     12. ผลของปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยูรีเอส (NBPT) ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าว
         เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ และ สาวิกา กอนแสง

     13. โมเดลการส่งเสริมการปลูกผักในเมืองเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
         เสาวรัจ นิลเนตร บำเพ็ญ เขียวหวาน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ ทิพวรรณ ลิมังกูร

     14. ผลของการควบคุมความขุ่นต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกปลาดุกแอฟริกา
         สราวุธ เย็นเอง และ อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์

     15. การปฏิบัติการผลิตอาโวคาโดในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และหนองเขียว
         พัชราวลี เขียวขำ นคเรศ รังควัต พุฒิสรรค์ เครือคำ และ วินัย วิริยะอลงกรณ์

 

ผู้เข้าชม : 87 ท่าน