เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
14
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol. 2 Issue 3

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4
         จักรพงษ์ กางโสภา วัลลิภา วิทยาพงษ์ เพชรรัตน์ จี้เพชร และ สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์

     2. ผลของออกซินต่อการเกิดรากและอัตราการรอดของกิ่งชำมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คเจนัว
         วีรภัทร ปั้นฉาย ดรุณี นาพรหม และ นพพร บุญปลอด

     3. ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก
         ธีรภาพ แก้วประดับ ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์ ศุภัครชา อภิรติกร ธีรพล ฆังคมณี และ วันดี สุขสะโร

     4. การประเมินศักยภาพของปาล์มนํ้ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 อายุ 5 ปี ในพื้นที่นาร้าง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
         ณัฐพล จันทร์สว่าง ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ประมวล หน่อสกูล ชมพูนุท บัวเผื่อน ธีรภาพ แก้วประดับ ประกิจ ทองคำ รุ่งรัตน์ แซ่หยาง และ ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์

     5. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน
         นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ กอบลาภ อารีศรีสม ภาวิณี อารีศรีสม วิกานดา ใหม่เฟย และ ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

     6. การตรวจสอบเบื้องต้นลักษณะทางกายภาพของข้าวโพดปลูกในดิน ที่ประกอบด้วยกากกาแฟเหลือทิ้ง
         ปัทมา หาญนอก ภารดี ธรรมาภิชัย และ กฤษฎา สารหงส์

     7. พิษของสารสกัดหยาบผักคราดหัวแหวนต่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะตัวอ่อน
         ศิริลักษณ์ ปานทุ่ง นวพรรษ เหลาทอน กีรติ ตันเรือน เรืองวุฒิ ชุติมา วิษณุ ธงไชย ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

     8. ผลของ 1-Methycyclopropene ต่อการสุกของกล้วยนํ้าว้า
         กัลยาภัสร์ ดำบัว เกศินี แสงศรีจันทร์ จันทกานต์ กล้าหาญ นพมาศ ชุมภูมี หัถยา คำจันทร์วงค์ อัยลดา เดือนไธสง และ ธีรนุช เจริญกิจ

 

ผู้เข้าชม : 655 ท่าน