เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
24
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol. 3 Issue 1

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)
         จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, ดาวพระศุกร์ เอกชัยวีรกูล, ศราวดี แสนศรี, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ

     2. การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร่
         จิตอาภา จิจุบาล, ไว อินต๊ะแก้ว, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, สนอง จรินทร

     3. การประเมินปาล์มนํ้ามันพันธุ์การค้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
         ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ธีรภาพ แก้วประดับ, พรเลิศ เทพบุตร, ธีรพล ฆังคมณี

     4. การศึกษาอิทธิพลของการควั่นกิ่งต่อการเสียบยอดมะคาเดเมีย
         อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์

     5. ผลของ IBA ต่อการทาบกิ่งมะคาเดเมีย พันธุ์เชียงใหม่ 700
         อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์

     6. การศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตลำไยนอกฤดู
         นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, บุรินทร์ พิชัยรัตน์

     7. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมัลเบอร์รี่ โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน ITS และ matK
         ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์, กีรติ ตันเรือน, วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

     8. ความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง
         จันทร์เพ็ญ สะระ, ฉันทนา วิชรัตน์, ธีรนุช เจริญกิจ, แสงทอง พงษ์เจริญกิต

 

ผู้เข้าชม : 653 ท่าน