เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
71
 เมื่อวาน
28
 เดือนนี้
69
 เดือนที่ผ่านมา
1,298
 ปีนี้
23,800
 ปีที่ผ่านมา
13,529
   ทั้งหมด
45,116
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

คำแนะนำสำหรับเตรียมต้นฉบับ

 

1. การพิมพ์

     ต้นฉบับพิมพ์โดยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด ใช้รูปแบบฟอนท์ Thai Sarabun PSK ขนาด 16 points สำหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สำหรับที่เหลือ พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 เว้นขอบทั้ง 4 ด้าน 2.5 เซนติเมตร พร้อมระบุเลขหน้าที่ด้านมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอย่าง ไม่เกิน 10 หน้า

 

2. การเรียงเนื้อหา

     2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กระชับและสื่อเป้าหมายหลักของการวิจัย ชื่อวิทยาศาสตร์ ใช้ตัวเอน และการพิมพ์ภาษาละติน เช่น in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ et al. ให้พิมพ์ด้วยตัวเอน

     2.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนที่อยู่ให้ใส่เป็นเชิงอรรถที่ท้ายชื่อ และอธิบายไว้ในหน้าแรกของบทความ ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ (corresponding author) พร้อมอีเมล์ติดต่อ

     2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรสั้น กระชับ ได้ใจความในการทำวิจัย วิธีการ ผลการศึกษาและสรุป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 300 คำ โดยเรียงลำดับดังนี้

         2.3.1 Abstract

         2.3.2 บทคัดย่อ

     2.4 คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุคำสำคัญ ไม่เกิน 4 คำ ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษา โดยวางในตำแหน่งชิดด้านซ้ายของหน้ากระดาษ

     2.5 คำนำ (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสำคัญที่ทำวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและวัตถุประสงค์ไว้ด้วย

     2.6 อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และแบบจำลองการศึกษาที่ชัดเจน สมบูรณ์และเข้าใจง่าย

     2.7 ผลการทดลองและวิจารณ์ผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พร้อมเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดและแทรกอยู่ในเนื้อหา คำอธิบายตารางให้อยู่เหนือตาราง ส่วนคำอธิบายภาพให้วางอยู่ใต้ภาพ หน่วยในตารางให้ใช้ตัวย่อ ในระบบเมตริกซ์ ส่วนวิจารณ์ผล ให้แสดงความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออ้างอิงที่เชื่อถือได้

     2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

 

3. กิตติกรรมประกาศ

     อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย เช่น แหล่งทุน แต่ไม่ได้มีชื่อร่วมวิจัย

 

4. รายการเอกสารอ้างอิง

     4.1 ในเนื้อหา ระบบที่ใช้อ้างอิงคือ ระบบชื่อและ ปี (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทยใช้ชื่อตัวและปี พ.ศ. เช่น

         4.1.1 คนเดียว ใช้รูปแบบ พาวิน (2556) รายงานว่า.... หรือ ...... (พาวิน, 2556) ในบทความภาษาอังกฤษใช้ Yong (1996) หรือ .... (Yong, 1996)

         4.1.2 สองคน ใช้คำเชื่อมและ เช่น พาวิน และสมชาย (2557) หรือ ..... (พาวิน และสมชาย, 2557) ในบทความภาษาอังกฤษใช้ Young and Smith (2000) หรือ ....(Young and Smith, 2000)

         4.1.3 มากกว่า 2 คนขึ้นไป ใช้ชื่อคนแรกตามด้วยคำว่า และคณะ เช่น พาวิน และคณะ (2560) รายงานว่า หรือ ....... (พาวิน และคณะ, 2560) ในบทความภาษาอังกฤษ ใช้ Young et al. (2005) หรือ ..... (Young et al., 2005) แต่ในส่วนบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ชื่อผู้เขียนเต็มทุกคน

     4.2 ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ให้เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษรในแต่ละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้

         4.2.1 วารสาร (Standard Journal) ถ้าวารสารมีชื่อย่อให้ใช้ชื่อย่อ

 

         แสงทอง พงษ์เจริญกิต จันทร์เพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน์. 2559.

             การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลำไยด้วยเทคนิคดีอาร์เอพีดี.

             วารสารเกษตร 32(1): 1-8.

         Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation

             of ketomium-mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic

             Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-253.

 

         4.2.2 หนังสือ หรือตำรา (Books/ Textbook) ไม่ต้องระบุจำนวนหน้า

 

         แสงทอง พงษ์เจริญกิต จันทร์เพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน์. 2559.

             เมนทารี ดีไซน์, เชียงใหม่.

         Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of

             atatistic-abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing

             Company, Toronto.

 

         4.2.3 เรื่องย่อยในหนังสือหรือตำราที่มีผู้เขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books with Editors)

 

         สมชาย องค์ประเสริฐ. 2543. การให้น้ำลำไย. น. 44-49. ใน :นพดล จรัสสัมฤทธิ์ พา

             วิน มะโนชัย นพมณี โทปุญญานนท์ ธีรนุช จันทรชิต วินัย วิริยะอลงกรณ์ พิชัย

             สมบูรณ์วงศ์ (บก.). การผลิตลำไย. สิรินาฏการพิมพ์, เชียงใหม่.

         Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: T.

             Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution

             of Social Insects. Hokkaido University Press. Sapporo.

 

         4.2.4 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

 

         ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์ดอในพื้นที่จังหวัด

             เชียงใหม่ โดยใช้อายุผลและปริมาณความร้อนสะสม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร

             มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP), มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

         Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in

             ripening banana (Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture,

             Oregon State Universtiy.

 

         4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)

 

         ณวรรณพร จิรารัตน์ สมกิจ อนะวัชกุล ปิยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์. 2550.

             ผลของการเสริมดอกปีบในอาหารสุกรขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและ

             30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. น. 308-314.

             มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP), มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

         Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M.

             Khachapicha, and T. Viputhamumas. 2005. Feeding habits of

             hatchery-reared young Mekong giant catfish in fish pond and Mae

             Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium on

             SEASTAR 2000 and Asian Bio-Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.

 

         4.2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

 

         กรมส่งเสริมการเกษตร. 2561. การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปนิกซ์). แหล่งข้อมูล

             http://www.servicelink.doae.go.th/corner%20book/

             book%2005/Hydropronic.pdf (25 กรกฎาคม 2561).

         Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries

             in Perlite. Available: http://www.schunder.com/strawberries.html

             (April 21, 2005.)

 

5. ตัวอย่างรูปแบบและคำแนะนำที่เป็นภาษาอังกฤษ

     For English